Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn vòng 2 của TTYT Thanh Thủy

 • Cập nhật: 11/07/2023
 • Tác giả: 
Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2) của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy
Nội dung bài viết [Hiện]

  Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn vòng 2 của  TTYT Thanh Thủy

  Về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2) của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy
  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
  Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
  Căn cứ Văn bản số 4181/BYT-TCCB ngày 22/7/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về thi tuyển, xét tuyển viên chức chuyên ngành y tế;
  Căn cứ Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và biên chế cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý; Căn cứ Văn bản số 1304/UBND-VX3 ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Phú
  Thọ về việc triển khai thủ tục đầu tư các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công
  lập thuộc Sở Y tế và giao chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa; Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc sáp nhập Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa huyện để thành lập Trung tâm Y tế các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Tân
  sơn, Yên Lập;
  Căn cứ Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị trực thuộc tỉnh Phú Thọ;
  Căn cứ Quyết định số 2975/QĐ-SYT ngày 13/7/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

  Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-SYT ngày 09/10/2018 của Sở Y tế tinh Phú Thọ về việc Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu, số lượng vị trí việc làm phục vụ giường bệnh xã hội hóa, thuộc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, giai đoạn đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-SYT ngày 27/3/2019 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa đối với Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy; Căn cứ Quyết định số 298/QĐ- TTYT ngày 09/8/209 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019; Căn cứ Quyết định số 312/QĐ –HĐTD ngày 19/8/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức XHH Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy về việc Phê duyệt danh sách, số lượng thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2) để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tuyển dụng; Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-TTYT ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy về việc xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019. Sau khi Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tiến hành kiểm tra phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019 (vòng 1). Hội đồng tuyển dụng viên chức XHH năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tuyển dụng theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019 gồm 08 thí sinh (có danh sách định kèm) Thông báo này được niêm yết tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy và trên trang thông tin điện tử của Trung tâm theo địa chỉ: trungtamytethanhthuy.com Các thí sinh xem xét kỹ thông tin niêm yết, nếu có sai sót liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (qua Phòng Tổ chức hành chính, điện thoại: 0869535218; 0388 548 538) để kịp thời giải quyết./.

  Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn vòng 2 của TTYT Thanh Thủy